หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายฐานิกร พูนแสง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.ประภา ประสงค์ดี

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นายชูสกุล คงประภัสสร์

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.สุดารัตน์ แก้วหานาม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางผุสดี ศรีเฉลิม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวรรณี ทานวัน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางเบญจมาส มีพร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชรี วิเศษรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางดวงสมร ทนเหมาะ

  ครู

 • thumbnail

  นายมณี มีพร

  ครู

 • thumbnail

  นางปราณี สุภาวหา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวละม่อม กล้าเชี่ยว

  ครู

 • thumbnail

  น.ส.รัชนี เงินนวล

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นางเยาวลักษณ์ งามเชย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ งามเชย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นางเลิศลักษณ์ ฤกษ์ชัย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  น.ส.กัลยาณี นวลพริ้ง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นายธีระยุทธ คำทอง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  น.ส.รจนา จันทร์สิงห์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นางวรรณวิศา เกียรติไกรสิน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)