หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

 พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

      จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
     การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     ป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
    คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

      ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
      ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
      ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
      ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
      ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
      บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
      การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
      หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
      ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
      กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
      การท่องเที่ยว
      การผังเมือง