หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายจักรชัย ชาติวัฒนศิริ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายพิรุฬห์ บุตรสุด

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายประเสริฐ สิทธิบูรณ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายแสงไตรรัตน์ วิชัยรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสหัส ยอดเครือ

  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายไสว ไฉนกลาง

  ประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นายบุญชู พุ่มอินทร์

  รองประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นายวีรวุฒิ ประสงค์ดี

  เลขานุการสภาฯ

 • thumbnail

  นายพริษฐ์ เสมอภาค

  ส.อบต.หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายสุพรพจน์ แก้วรัมย์

  ส.อบต.หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายสงัด สิริบุญ

  ส.อบต.หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสมจิตร อำพรทิพย์

  ส.อบต.หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายเสียด ประคองสุข

  ส.อบต.หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางละออง บุญสุข

  ส.อบต.หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายล้วน ศรีสวย

  ส.อบต.หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายเสริม ประคองสุข

  ส.อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายอนุชิต บุตรสุด

  ส.อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายบุญศรี เกิดสวัสดิ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายองอาจ รอบยิ่ง

  ส.อบต.หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นางมณี หงษ์ทอง

  ส.อบต.หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายบรรจง หงษ์หลง

  ส.อบต.หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายเฉลิม ขวัญยืน

  ส.อบต.หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายสมบัติ เทียมเลิศ

  ส.อบต.หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายประยงค์ แก้วยก

  ส.อบต.หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นางอนงค์นาฏ พระพรหม

  ส.อบต.หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายเบือง โลแพทย์

  ส.อบต.หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายสำนวน สิลินทบูรณ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายธานี ศิริสำราญ

  ส.อบต.หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายเปาว์ ศิริสำราญ

  ส.อบต.หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นางกมลรัตน์ เชื้อมาก

  ส.อบต.หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายพลิน ชั้นดี

  ส.อบต.หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายสมเคียง นวลพริ้ง

  ส.อบต.หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายสุชิน คงทัพ

  ส.อบต.หมู่ที่ 15

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายฐานิกร พูนแสง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสุวนันท์ แย้มชู

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสุกัญญา สนทนา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายปรัชญา บุญมาโนน

  นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายฐานิกร พูนแสง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสุเทียน เจริญพิทักษ์วงศา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสุวนันท์ แย้มชู

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายลือชัย สิลินทบูล

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางหนึ่งฤทัย เสมอภาค

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายกานต์ธนิต ไกรศุทธิกานต์

  นิติกร

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ ชุ่มชื่นจังหรีด

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสรายุทธ การกระสัง

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายอนันตพงศ์ สมบูรณ์การ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางภาวนา กล้าเชี่ยว

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ พระพรหม

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายกำแหง ศรีสวย

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสมภพ พิดเพลิน

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสุกัญญา สนทนา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  น.ส.พรรณวิภา กระชุมรัมย์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  -

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  น.ส.ธิปจณีย์ โกเทริปู

  นักวิชาการพัสดุ

 • thumbnail

  -

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  -

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  -

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • thumbnail

  นายปรัชญา บุญมาโนน

  นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายปรัชญา บุญมาโนน

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสุริยา ดวงเลิศ

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายประยุทธ นวลพริ้ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายเกรียงศักดิ์ สมพริ้ง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายชยภัทร ประคองสุข

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายฐานิกร พูนแสง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  -

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ แก้วหานาม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางผุสดี ศรีเฉลิม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวรรณี ทานวัน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางเบญจมาส มีพร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชรี วิเศษรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางดวงสมร ทนเหมาะ

  ครู

 • thumbnail

  นายมณี มีพร

  ครู

 • thumbnail

  นางปราณี สุภาวหา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวละม่อม กล้าเชี่ยว

  ครู

 • thumbnail

  น.ส.รัชนี เงินนวล

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นางเยาวลักษณ์ งามเชย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ งามเชย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นางเลิศลักษณ์ ฤกษ์ชัย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  น.ส.กัลยาณี นวลพริ้ง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นายธีระยุทธ คำทอง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  น.ส.รจนา จันทร์สิงห์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • thumbnail

  นางวรรณวิศา เกียรติไกรสิน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสุเทียน เจริญพิทักษ์วงศา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวสิรัชชา อภิศรสิริ

  นักพัฒนาชุมชน