หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสุวนันท์ แย้มชู

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายลือชัย สิลินทบูล

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางหนึ่งฤทัย เสมอภาค

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายกานต์ธนิต ไกรศุทธิกานต์

  นิติกร

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ ชุ่มชื่นจังหรีด

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายโกวิท สุขรัตน์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายสรายุทธ การกระสัง

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายอนันตพงศ์ สมบูรณ์การ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางภาวนา กล้าเชี่ยว

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ พระพรหม

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายกำแหง ศรีสวย

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสมภพ พิดเพลิน

  คนงานทั่วไป