หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายฐานิกร พูนแสง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสุวนันท์ แย้มชู

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางสุกัญญา สนทนา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายปรัชญา บุญมาโนน

  นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายฐานิกร พูนแสง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสุเทียน เจริญพิทักษ์วงศา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม