หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายไสว ไฉนกลาง

  ประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นายบุญชู พุ่มอินทร์

  รองประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นายวีรวุฒิ ประสงค์ดี

  เลขานุการสภาฯ

 • thumbnail

  นายพริษฐ์ เสมอภาค

  ส.อบต.หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายสุพรพจน์ แก้วรัมย์

  ส.อบต.หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายสงัด สิริบุญ

  ส.อบต.หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสมจิตร อำพรทิพย์

  ส.อบต.หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายเสียด ประคองสุข

  ส.อบต.หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางละออง บุญสุข

  ส.อบต.หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายล้วน ศรีสวย

  ส.อบต.หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายเสริม ประคองสุข

  ส.อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายอนุชิต บุตรสุด

  ส.อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายบุญศรี เกิดสวัสดิ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายองอาจ รอบยิ่ง

  ส.อบต.หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นางมณี หงษ์ทอง

  ส.อบต.หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายบรรจง หงษ์หลง

  ส.อบต.หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายเฉลิม ขวัญยืน

  ส.อบต.หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายสมบัติ เทียมเลิศ

  ส.อบต.หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายประยงค์ แก้วยก

  ส.อบต.หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นางอนงค์นาฏ พระพรหม

  ส.อบต.หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายเบือง โลแพทย์

  ส.อบต.หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายสำนวน สิลินทบูรณ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายธานี ศิริสำราญ

  ส.อบต.หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายเปาว์ ศิริสำราญ

  ส.อบต.หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นางกมลรัตน์ เชื้อมาก

  ส.อบต.หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายพลิน ชั้นดี

  ส.อบต.หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายสมเคียง นวลพริ้ง

  ส.อบต.หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายสุชิน คงทัพ

  ส.อบต.หมู่ที่ 15