หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสุพรพจน์ แก้วรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 1

 • thumbnail

  นายสมจิตร อัมพรทิพย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 2

 • thumbnail

  นายเสียด ประคองสุข

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 3

 • thumbnail

  นายผลเจริญ ดวงเลิศ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 4

 • thumbnail

  นายอนุชิต บุตรสุด

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 5

 • thumbnail

  นางสมสิริ สมพริ้ง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 6

 • thumbnail

  นางมณี หงษ์ทอง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 7

 • thumbnail

  นายเฉลิม ขวัญยืน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 8

 • thumbnail

  นางกนกวรรณ เพราะแก้ว

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 9

 • thumbnail

  นางสาวอนงค์นาฎ พระพรหม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 10

 • thumbnail

  นายภูวเนตร สุดงาม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 11

 • thumbnail

  นายมณี สุทินรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 12

 • thumbnail

  นางกมลรัตน์ เชื้อมาก

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 13

 • thumbnail

  นายวิชัย แพทย์เมืองจันทร์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 14

 • thumbnail

  นายสุชินทร์ คงทัพ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขต 15