หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายจักรชัย ชาติวัฒนศิริ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

 • thumbnail

  นายประเสริฐ สิทธิบูรณ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

 • thumbnail

  นายพิรุฬห์ บุตรสุด

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

 • thumbnail

  นายแสงไตรรัตน์ วิชัยรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ