หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายจักรชัย ชาติวัฒนศิริ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ โทร.089-846-5992

 • thumbnail

  นายประเสริฐ สิทธิบูรณ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ โทร. 0811851544

 • thumbnail

  นายพิรุฬห์ บุตรสุด

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ โทร. 089-949-1248

 • thumbnail

  นายแสงไตรรัตน์ วิชัยรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ โทร. 090-247-8288

 • thumbnail

  นายสุรเสน วรรณูปถัมภ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ โทร 090-247-8288

 • thumbnail

  นายฐานิกร พูนแสง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทร. 0898990541

 • thumbnail

  นางสุวนันท์ แย้มชู

  หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0933451212

 • thumbnail

  นางสุเทียน เจริญพิทักษ์วงศา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.0930913267

 • thumbnail

  นางสุกัญญา สนทนา

  ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0892835252

 • thumbnail

  นายปรัชญา บุญมาโนน

  นางช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0839823532