ระเบียบ/กฎหมาย
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือลงวันที่  11  สิงหาคม  2558
ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ2558

     
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546

     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

     
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่11

     ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์  ฉบับที่11  พ.ศ.2553
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑

     พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่(ฉบับที่๑๑)  พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘

     
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

     
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     
12 3
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.บ้านปรือ
infographics
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ท้องถิ่นจังหวัด
e-mail
กระทรวงมหาดไทย
BangkokIDea
บุรีรัมย์
สายด่วน 1111
สมาคมพนักงานเทศบาล
กพ.
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
สสส.
จัดซื้อ จัดจ้าง
ค้นหาด้วย  google.com
ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารจัดการเว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โอทอป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย  สาขากระสัง
สยามกีฬา
คม  ชัด  ลึก
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดสอบวันนี้
ดูทีวี