ระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546

     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

     
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่11

     ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์  ฉบับที่11  พ.ศ.2553
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑

     พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่(ฉบับที่๑๑)  พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘

     
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

     
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     
พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙

     
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕

     
12 3
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.บ้านปรือ
ท้องถิ่นจังหวัด
e-mail
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
BangkokIDea
บุรีรัมย์
สายด่วน 1111
สมาคมพนักงานเทศบาล
กพ.
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
ระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค้นหาด้วย  google.com
สสส.
จัดซื้อ จัดจ้าง
บริหารจัดการเว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โอทอป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย  สาขากระสัง
สยามกีฬา
คม  ชัด  ลึก
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดสอบวันนี้
ดูทีวี